Stichting News

Last week Minister Oduber paid a working visit to the Netherlands. The director of Monument Fund Foundation Aruba (SMFA) traveled with the ministerial group. Aim for SMFA was a further deepening of relations with the Netherlands. In the vision of Aruba Culture is an important pillar for tourism. This message is conveyed in the Netherlands and was received very positively.

During this week we had conversations with the Ministry of Education, Culture and Science (OCW) about monuments. Several years ago, the Netherlands had issued a total of 8 million euro revolving low-interest loan to the islands. These loans make it possible to carry out projects that would otherwise be impossible because the local interest rate is relatively high. This arrangement is implemented to Aruba by the National Restoration (NRF) in the Netherlands and the SMFA. Aruba has received two tranches of 750,000 € each, with which the water towers of Oranjestad and San Nicolas were restored. For the ‘non-restoration’ part of these projects SMFA has a loan from the bank. On both projects is a part of the loan over, and this will be used for restoration of California Lighthouse. Last year the arrangement was evaluated and Aruba has received an additional loan of € 500,000. This will be used to restore the Nicolaas Store. To conclude the talks with OCW, a meeting was held with Minister Jet Bussemaker. She confirmed to SMFA that the arrangement will expire at the end 2014 and will be evaluated again in 2015.

Even at the municipal level (with the municipality of Amsterdam) were the contacts expanded. The Monuments and Archaeology office has offered to help Aruba with the further development of conservation knowledge and information and also manpower. The cooperation will be further formalized by in the form of an agreement between Aruba and the municipality of Amsterdam.

In the area of fund raising and investors there was contact with the Mondriaan Foundation and National Restoration Fund. Both funds were impressed by the developments in Aruba and the ambitions and plans in the field of the development of monuments, culture and tourism. Cooperation with the NRF will be further enhanced with an educational project.

Finally, there have also been visits to Hermitage on the Amstel an organization of museums in Amsterdam. The Hermitage would like to share their knowledge and experience for the various museums that are under development in Aruba. They would like to share their knowledge about the contents and the facilities, such as building, climate and security.

SMFA remains committed to preserving our past for the future. SMFA owns a number of monuments such as the Town Hall, Censo, Henriquez building and Wild House on Schelpstraat and Yellow house on West Street next to the bus station. The Limekiln and water tank in Rancho, Gold Mill Bushiribana and the commander dig into seru Patrishi and Hato are managed by the SMFA.

SMFA is financially independent and also completely dependent on investors, sponsors and donors. We are currently working on the restoration of Nicolaas Store in San Nicolas and in addition we have a number of projects in preparation, such as California Lighthouse. We also organize activities aimed at raising awareness of our cultural heritage for both residents and visitors of Aruba.

On Facebook, we will keep you informed of our activities.

Stichting Monumentenfonds Aruba op werkbezoek Nederland

Afgelopen week bracht Minister Oduber een werkbezoek aan Nederland. De directeur van Stichting Monumentenfonds Aruba (SMFA) reisde mee met het ministeriele gezelschap. Doel voor SMFA was een verdere verdieping van de contacten met Nederland. In de visie van Aruba is cultuur een belangrijke pijler voor het toerisme. Deze boodschap is ook in Nederland uitgedragen en dat werd heel positief ontvangen.

In deze week is contact geweest met het Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap (OCW) over monumentenzorg. Enkele jaren geleden heeft Nederland een totaalbedrag van 8 miljoen euro als ‘revolving’ laag-rentende lening uitgegeven aan de eilanden. Deze leningen maken het mogelijk om projecten uit te voeren, die anders onmogelijk zijn omdat de rente hier relatief hoog is. Deze regeling wordt voor Aruba uitgevoerd door het Nationaal Restauratiefonds (NRF) in Nederland en SMFA. Aruba heeft daarvan twee tranches van elk € 750.000 ontvangen, waarmee de Watertorens van Oranjestad en San Nicolas zijn gerestaureerd. Voor het ‘niet-restauratie’ gedeelte van deze projecten heeft SMFA een lening bij de bank afgesloten. Op beide projecten is een deel van de lening over gebleven en deze zal ingezet worden voor restauratie van California Lighthouse. Vorig jaar is de regeling geëvalueerd en heeft Aruba een extra lening van € 500.000 gekregen. Hiermee zal SMFA Nicolaas Store gaan restaureren. Als afsluiting van de gesprekken met OCW, vond een overleg plaats met Minister Jet Bussemaker. Zij bevestigde aan SMFA dat de regeling eind 2014 afloopt en begin 2015 definitief zal worden geëvalueerd. Minister Oduber heeft samen met SMFA zijn dank voor de regeling uitgesproken en verzocht bij een herverdeling of eventuele nieuwe regelingen in aanmerking te komen. Ook heeft Nederland twee jaar geleden een grote vernieuwing van de monumentenzorg meegemaakt. In het beleid wordt de eigenaar centraal gesteld. Minister Bussemaker heeft aangegeven kennis en informatie daarover graag met Aruba te delen.

Ook op gemeentelijk niveau (met de gemeente Amsterdam) zijn de contacten verbreedt. Het bureau Monumenten & Archeologie heeft aangeboden om Aruba te helpen met de verdere ontwikkeling van de monumentenzorg met kennis en informatie en mogelijk ook menskracht. De samenwerking zal verder geformaliseerd worden door een overeenkomst aan te gaan tussen Aruba en de gemeente Amsterdam.

Op het gebied van werving van fondsen en investeerders is er contact geweest met de Mondriaan Fonds en met Nationaal Restauratiefonds. Beide fondsen waren onder de indruk van de ontwikkelingen op Aruba en de ambities en plannen op het gebied van de ontwikkelingen van monumenten, cultuur en toerisme. De samenwerking met het NRF wordt verder uitgebreid met een educatief project.

Tenslotte zijn er ook bezoeken geweest aan Hermitage aan de Amstel en de koepelorganisatie van Amsterdamse musea. De Hermitage wil graag hun kennis en ervaring delen voor de diverse musea die op Aruba in ontwikkeling zijn. Enerzijds kennis over de inhoud en anderszijds over de faciliteiten, zoals gebouw, klimaat en beveiliging.

SMFA blijft zich inzetten voor het behoud van ons verleden voor de toekomst. SMFA is eigenaar van een aantal monumenten zoals het Stadhuis, Censo, Henriquez gebouw en Huisje Wild op Schelpstraat en het Gele huisje op Weststraat naast het busstation. Ook de Kalkoven en Waterreservoir in Rancho, Goudmolen van Bushiribana en de commandeursgraven in Seroe Patrishi en Hato zijn in beheer bij SMFA.

SMFA is financieel onafhankelijk en voor onze taak volledig afhankelijk van investeerders, sponsors en donateurs. Wij zijn momenteel bezig met de restauratie van Nicolaas Store in San Nicolaas en daarnaast hebben wij een aantal projecten in voorbereiding, zoals California Lighthouse. Ook organiseren wij activiteiten gericht op het vergroten van de bewustwording van ons cultureel erfgoed voor zowel bewoners als bezoekers van Aruba.

Op Facebook houden wij u op de hoogte van onze activiteiten.